Regulamin

I. DEFINICJE

Administrator – UKRMEDIA Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (01-940) przy ul. PALISADOWEJ 20/22,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000787649,
posiadająca nr NIP 1182194825, posiadająca nr REGON 383408690, która jednocześnie jest
usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz administratorem danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Formularz rejestracyjny – wypełniany przez Użytkownika formularz, który służy do założenia
Konta.
Konto – zbiór ustawień i zasobów utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów.
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Serwisy – należące do Administratora serwisy internetowe, w ramach których Administrator
świadczy Usługi, a które umieszczone są m.in. pod następującymi adresami
www.jobnation.eu, www.jobnation.pl.
Usługi – ogół usług świadczonych na rzecz Użytkowników i Usługobiorców przez
Administratora drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług
umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego
integralną część.
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z
prawem państwa, w którym korzysta ona z Serwisu, która posiada Konto i korzysta z Usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z
prawem państwa, w którym korzysta ona z Serwisu. Użytkownik jest osobą, która korzysta z
Usług oferowanych przez Serwisy bez założenia na nich Konta.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników i
Usługobiorców, które są związane ze świadczeniem Usług, a także zasady wyłączania
odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług oraz zasady ochrony
danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców.
2. Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych Regulaminem, do przestrzegania
którego zobowiązany jest Administrator, Użytkownik oraz Usługobiorca.
3. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Użytkownikom w Serwisach
prowadzonych przez Administratora przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Świadczenie Usług odbywa się w oparciu o Regulamin zawarty z Użytkownikiem z chwilą
skorzystania przez niego z dowolnych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisów,
dla świadczenia których nie jest wymagane utworzenie Konta.
2. Umowa o świadczenie Usług z Usługobiorcą zostaje zawarta z chwilą prawidłowego
wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez
zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu loginu (adresu
poczty elektronicznej) i hasła oraz akceptacji Regulaminu.
4. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, co następuje:
a) dane podane w Formularzu rejestracyjnym są pełne i prawdziwe, a także nie
naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z prawem państwa, w którym
korzysta on z Serwisu oraz jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
5. Po otrzymaniu Formularza rejestracyjnego, wypełnionego w sposób prawidłowy,
Administrator utworzy Konto, o nazwie tożsamej z adresem poczty elektronicznej
wskazanym przez Usługobiorcę.
6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości konieczność posiadania aktywnego adresu poczty
elektronicznej, który jest niezbędny do utworzenia Konta i jest podawany przez
Usługobiorcę w Formularzu rejestracyjnym. Obowiązkiem Usługobiorcy jest bieżące
monitorowanie adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu rejestracyjnym i
jego niezwłoczna aktualizacja w ustawieniach Konta w przypadku jego zmiany.
7. Adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji
związanej ze świadczeniem Usług i stanowić będzie konieczną formę identyfikacji
Usługobiorcy wobec Administratora.
8. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy. Usługodawca
zastrzega informowanie drogą elektroniczną.
9. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
10. Administratorowi przysługuje prawo do odmowy utworzenia Konta, jego zablokowania
lub usunięcia, jeżeli nazwa Konta jest już używana w ramach Serwisów. Administrator
może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi lub
Usługobiorcy w wypadkach wskazanych w Regulaminie.
11. W celu uzyskania dostępu do Konta Usługobiorca w odpowiednim miejscu na stronie
Serwisu podaje login (adres poczty elektronicznej) oraz ustanowione przez siebie hasło
dostępu.
12. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu
do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego
ujawnienia.
13. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług,
Administrator przekazuje Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym
nośniku, w szczególności poprzez przesłanie do Usługobiorcy na adres powiązany z
Kontem potwierdzenia zawarcia umowy wraz z Regulaminem.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Aby korzystać z Serwisów Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne:
a) posiadać urządzenie umożliwiające połączenie z siecią Internet (komputer,
smartfon, tablet itp.)
b) posiadać połączenie z siecią Internet,
c) mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie stron
w formacie HTML i PHP, której ustawienia pozwalają na zachowywanie plików
„cookies” w pamięci urządzenia.
2. Administrator nie jest dostawcą usług dostępu do sieci Internet, a zapewnienie do niej
dostępu leży wyłącznie po stronie Użytkownika i Usługobiorcy.
3. Administrator nie świadczy usług pośrednictwa pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 149 z późn. zm.) i nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość informacji
zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych przez Usługobiorców.
4. Rozpoczęcie świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług następuje niezwłocznie,
zaś Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu
zawarcia umowy. W przypadku, gdy zawarcie umowy z Usługobiorcą nastąpi w sobotę,
niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin o którym mowa powyżej zaczyna
biec od godziny 0:01 najbliższego następnego dnia niebędącego sobotą, niedzielą lub
dniem ustawowo wolnym od pracy zgodnie z wykazem dni wolnych od pracy
obowiązującym w RP.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW

1. Administrator świadczy Usługi w sposób stały i nieprzerwany z zastrzeżeniem pkt 2 lit a),
c) i e) poniżej.
2. Administrator jest uprawniony do:
a) czasowego zawieszenia świadczenia Usług spowodowanego koniecznością
przeprowadzenia prac naprawczych, konserwacyjnych lub modyfikacyjnych
Serwisów, przy czym w przypadku prac planowanych, Administrator zobowiązuje się
do wcześniejszego zawiadomienia Usługobiorców o tym fakcie za pośrednictwem
adresu poczty elektronicznej powiązanego z Kontem,
b) informowania Usługobiorców za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej
powiązanego z Kontem o wszelkich zmianach technicznych i prawnych związanych ze
świadczeniem Usług przez Administratora,
c) odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca narusza Regulamin lub
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
d) jednostronnej, dowolnej zmiany treści Regulaminu i warunków świadczenia Usług, w
tym w szczególności rodzaju Usług i obowiązujących cen za które Administrator je
świadczy (obecnie Administrator świadczy usługi nieodpłatnie),
e) zaprzestania świadczenia Usług w dowolnym czasie, usunięcia Konta Usługobiorcy i
wszelkich jego danych oraz podjęcia wszelkich innych czynności dopuszczonych przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa związanych z Serwisami, przy czym
Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec
Administratora z tego tytułu.
3. Usługobiorca zarządza Usługami wyłącznie za pośrednictwem Konta, za pomocą którego
w dowolnym momencie może edytować podane przez siebie dane. W przypadku zmiany
danych osobowych przez Usługobiorcę, każdocześnie oświadcza on o ich prawdziwości i
kompletności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych.
4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług związanych z publicznym udostępnieniem
swojego wizerunku w Serwisach jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na
publiczne udostępnienie jego wizerunku. W takim wypadku Usługobiorca w Momencie
akceptacji Regulaminu oświadcza jednocześnie (za pomocą zaznaczenia stosownego pola
wyboru), iż posiada uprawnienia do publicznego prezentowania utworu (fotografii), a
także udziela Administratorowi niewyłącznej licencji, nieograniczonej w przestrzeni na
czas realizacji Usług, do udostępnianego utworu (fotografii), na następujących polach
eksploatacji: wytwarzanie, powielanie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie,
wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz
umieszczanie w sieci Internet.
5. Korzystając z Usług Użytkownik i Usługobiorca są zobowiązani do:
a) podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji oraz danych
osobowych,
b) niepublikowania oraz nieprzesyłania treści sprzecznych z prawem, obraźliwych,
niezgodnych z zasadami współżycia społecznego lub naruszających dobra osobiste
osób trzecich,
c) niewykorzystywania Usług i Serwisów do publikacji reklam towarów i usług
świadczonych przez Usługobiorcę lub osoby trzecie, za wyjątkiem rzeczowych
informacji o zakresie usług świadczonych przez Usługobiorcę,
d) przestrzegania praw autorskich przysługujących Administratorowi do Serwisów, z
wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
e) powstrzymania się od podejmowania wszelkich czynności, które mogą utrudnić lub
zakłócić funkcjonowanie Serwisów,
f) niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich przypadkach naruszania
Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, o których posiadają
oni wiedzę.
6. Administrator jest uprawniony do podjęcia wszelkich działań mających na celu
zablokowanie dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści
niezgodne z Regulaminem, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne,
zawierające nielegalne oprogramowanie lub informujące o sposobie jego pozyskania,
oraz inne treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

Administrator świadczy Usługi nieodpłatnie.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA, UŻYTKOWNIKA I USŁUGOBIORCY

1. Administrator niezwłocznie uniemożliwia dostęp do danych, co do których otrzymał
wiarygodną wiadomość, iż są niezgodne z Regulaminem lub bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa. W takim wypadku Administrator nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę, w tym w szczególności
nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie Konta Usługobiorcy dopuszczającego się
naruszeń.
2. Administrator oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody,
jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez
nich zobowiązań wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte
wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności,
w szczególności siły wyższej i stanu wyższej konieczności.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treści i materiały udostępniane za pośrednictwem Usług przez Użytkowników i
Usługobiorców, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób
trzecich,
b) skutki wszelkich niezgodnych z Regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa działań Użytkowników i Usługobiorców powstałych w wyniku
korzystania z Usług, w tym w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim
oraz naruszenia ich uprawnień,
c) szkody powstałe z przyczyn braku ciągłości dostarczania Usług, spowodowane
okolicznościami, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności,
d) utratę przez Usługobiorcę danych z przyczyn nie leżących po stronie Administratora
lub niezawinionych przez niego,
e) podania przez Usługobiorców danych nieaktualnych, nieprawdziwych lub niepełnych,
f) nieprzestrzegania przez Użytkowników i Usługobiorców postanowień Regulaminu i
przepisów prawa.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Ochrona danych osobowych Użytkownika i Usługobiorcy odbywa się wyłącznie na
podstawie prawa polskiego.
2. Użytkownikowi i Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do ochrony jego prywatności w
zakresie Polityki Prywatności w ramach świadczonych przez Administratora Usług, do
czego zobowiązany jest Administrator. Obowiązująca u Administratora Polityka
Prywatności stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy niezbędne do
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług
przez Administratora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych
Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o
jakich mowa w Regulaminie. Użytkownik i Usługobiorca ma prawo dostępu do treści
swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne, w celu umożliwienia świadczenia Usług przez
Administratora.
5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy,
administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie osoba która
pozyskała dane. Osoba ta we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie
z prawem.
6. Usługobiorca może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych
osobowych przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji
handlowych pochodzących od Administratora lub osób trzecich. Wyrażenie zgody
odbywa się poprzez oznaczenie stosownego pola wyboru w Formularzu rejestracyjnym.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób, które za
pośrednictwem Serwisów uzyskały dane osobowe Usługobiorcy oraz za szkody powstałe
w ich następstwie dla podmiotu danych.
8. Niniejszym informujemy, iż w każdej chwili dysponuje Pani/Pan prawem do cofnięcia
zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jednocześnie zastrzegamy, iż
cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w
oparciu o Pani/Pana zgodę przed jej wycofaniem.
9.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W sprawach dotyczących realizacji Usług, Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo
składać Administratorowi reklamacje kierując je drogą elektroniczną na adres
biuro@jobnation.pl lub wskazany na wstępie Regulaminu adres siedziby
Administratora.
2. Reklamacja musi zawierać, co najmniej następujące dane:
a) imię i nazwisko Użytkownika lub Usługobiorcy,
b) adres poczty elektronicznej,
c) opis reklamacji i okoliczności uzasadniających jej uwzględnienie,
d) sprecyzowanie żądania reklamacji.
3. Reklamacje niezwierające powyższych danych nie podlegają rozpoznaniu.
4. Reklamacje mogą być składane w tych językach, w których jest prowadzony Serwis przez
Administratora.
5. Reklamacje rozpatruje Administrator lub osoba przez niego upoważniona w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania.
6. Po rozpoznaniu reklamacji, Administrator udzieli na nią odpowiedzi na adres mailowy
wskazany przez Użytkownika lub Usługobiorcę w reklamacji.
7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu,
ani ponownemu, rozpatrzeniu.
X. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Kontakt z Administratorem odbywa się wyłącznie w następujących formach:
korespondencyjnie na adres siedziby Administratora (UKRMEDIA PL SP Z O O, ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa, POLSKA) lub na adres poczty elektronicznej
biuro@jobnation.pl

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana w każdym czasie
przez którąkolwiek ze stron poprzez usunięcie Konta przez Administratora lub
Usługobiorcę.
2. Usługobiorca będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o
świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone
pisemnie na adres:UKRMEDIA PL SP Z O O, ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa, POLSKA.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy wykorzystaniu formularza
stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Usługobiorcy (co jest równoznaczne z
rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług) w następujących przypadkach:
a) istotnego naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika lub Usługobiorcę,
b) powzięcia przez Administratora uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa
Konta lub treści zamieszczane przez Usługobiorcę są nieprawdziwe, sprzeczne z
prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają dobra osobiste osób
trzecich
c) wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej
przeznaczeniem,
d) usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, który był użyty do
utworzenia Konta lub długotrwałego zaprzestania jego prawidłowego
funkcjonowania, w tym w szczególności otrzymywania przez Administratora
informacji o przepełnieniu skrzynki odbiorczej,
e) braku logowania się przez Usługobiorcę do Konta w okresie ostatnich 12 miesięcy.
5. Administrator poinformuję Usługobiorcę o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług (jeśli
istnieje taka techniczna możliwość) w terminie 3 dni od rozwiązania umowy. Informacja
zostanie przekazana drogą mailową na adres poczty elektronicznej powiązanej z Kontem.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz
Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone
po raz kolejny po usunięciu Konta związanym z naruszeniem Regulaminu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie zmiany warunków świadczenia przez Administratora jakiejkolwiek z Usług lub
wystąpienia innych ważnych przyczyn, Administrator jest uprawniony do jednostronnej
zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od
umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach. Użytkownik lub Usługobiorca ma
prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o
zmianie Regulaminu, a jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub
Usługobiorca zaakceptował treść zmienionego Regulaminu.
2. Administrator może dodatkowo zawiadomić Użytkownika i Usługobiorcę o zmianie
Regulaminu publikując stosowną informację w Serwisach lub przesyłając ją na adresy
mailowe Usługobiorców powiązane z ich Kontami.
3. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub w związku ze świadczeniem Usług
przez Administratora rozstrzygał będzie polski sąd powszechny Rzeczypospolitej Polski.
5. Administrator informuje, iż niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości
skorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Procedury pozasądowego
rozpatrywania sporów opisane są m.in. w portalu internetowym Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod adresem www.uokik.gov.pl.
6. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Zmiana treści załącznika jednak nie
stanowi zmiany treści Regulanimu.
7. W przypadku różnic w traktowaniu tłumaczenia danego Regulaminu pierwszeństwo ma
wersja polska.

Załączniki

Załącznik nr 1 – WYKAZ I OPIS USŁUG

Załącznik nr 2 – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Załącznik nr 3 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY